Årsmøter

 

 

 

Referat fra årsmøte 2018

 

Dato: torsdag 5. april 2018

Tid:    ca. kl.12.30

Sted:  Sjøstjernen restaurant, Drøbak

 

 

Saker:

 

1.     Valg av møteleder.

Thor Mogen ble foreslått og valgt som møteleder.             

2.     Valg av referent.

Anne-Lisbeth Simonsen ble foreslått og valgt som referent.

3.     Godkjenning av innkallingen.

Innkallingen ble godkjent.                                    

4.     Årsmelding 2017.

Forslag til årsmelding ble omdelt og opplest av møteleder. Årsmeldingen ble godkjent med noen konkrete feil og merknader om styresammen-setning, revisor og årstall -  som skal korrigeres.

5.     Regnskap 2017.

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Geir Misund. Regnskapet ble godkjent. Styret inviterte til meningsutveksling om forholdet mellom økonomisk bæreevne og kostnader knyttet til foredragsvirksomheten.   På årsmøtet var det en uttalt stemning for å prioritere å opprettholde antall møter, om nødvendig med en mindre kontingentøkning.

6.     Innkomne forslag. 

Ingen forslag var innkommet.

 

7.     Valg

Valgkomiteens anbefalte forslag fikk (enstemmig) tilslutning:

 

Leder                              Thor S. Mogen                              gjenvelges for 2 år

Styremedlem               Eva Bratlie                                     gjenvelges for 2 år

Styremedlem               Anne-Lisbeth Simonsen            ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem               Geir Misund                                  ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem               Solveig Holm-Johnsen               velges for 1 år*

Varamedlem                Ing-Britt Loennecken                gjenvelges for 1 år

Varamedlem                Elisabeth Kroge                            ny, velges for 1 år

 

*Solveig Holm-Johnsen har vært varamedlem i 1 år. Hun erstatter nå

styremedlem Michael Thorp som døde i 2017. Holm-Johnsen velges for 1

år som gjenstår av den perioden Thorp var valgt for.

 

Valgkomitéen  2018; Rannveig Ødegaard, Marianne Øen, Carl-Kristian

Qvigstad.

 

Ny valgkomite:

Marianne Øen, Carl-Kristian Qvigstad, Mette Karina Thorp.

 

 

Frogn, 8. april 2018

Anne-Lisbeth Simonsen

referent

 

 

                            

 

ÅRSMELDING 2017

 

 

Frogn U3A – «Universitetet for den tredje alder» - er en forening som har som formål å gi pensjonister anledning til å lære mer om emner de er interesserte i. Foreningen skal være et forum for utveksling av kunnskap, tanker og idéer.

 

Pr 31.12.2017 hadde foreningen 177 medlemmer inkludert ett nålevende æresmedlem, Mette Karina Thorp. Hennes ektemann, styremedlem Michael Thorp, døde sommeren 2017. *

 

Styret:

 

Etter årsmøtet 30. mars 2017 har styret bestått av:

 

Leder:             Thor Mogen         

Nestleder:       Eva Bratlie                 

Kasserer:        Geir Misund                 

Sekretær:        Anne Lisbeth Simonsen

Styremedlem: Michael Thorp *            

Varamedlem:  Solveig Holm-Johnsen

Varamedlem:  Ing-Britt Loennecken

 

Revisor:         Stein Sæthre

 

 Valgkomité:  Rannveig Ødegård

                        Marianne Øen

                        Carl Kristian Qvigstad

                                                                    

Styrets arbeid:

Siden forrige årsmøte har styret hatt 15 møter. Varamedlemmene har vært invitert til alle møtene. Møtene har vært avholdt på Sjøstjernen i etterkant av foredragene.

Ø  Styrets viktigste oppgave har i år - som ellers, vært å skaffe dyktige foredragsholdere. Dette arbeidet har vært fordelt på styrets medlemmer. Også kontakten med foredrags-holderne, og presentasjon av disse på møtene, har vært fordelt mellom styremedlemmene.

Ø  Vi mottar ofte og mange positive tilbakemeldinger både på program og de enkelte fore-drag, noe som er veldig inspirerende for styrets arbeid.

Ø  Etter at foredragene er flyttet til Sjøstjernen er antall møtedeltagere økt betydelig. Det antas et gjennomsnitt på om lag 75 deltakere på møtene, men vi har hatt om lag 120 til stede på et møte, etter å ha avvist mange ved inngangsdøren. Lokalet oppgis å ha en begrensning etter brannforskriftene på om lag 120 samtidige tilstedeværende. Det er svært beklagelig å avvise personer som vil inn på møtet, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Ø  Våre medlemmer utrykker stor begeistring for Sjøstjernens lyse og vennlige lokaler i sentrum av Drøbak, og vi er svært fornøyd med den gode kontakten med vår utleier Eva Tenden. Det er imidlertid et vedvarende problem og en svakhet ved solskjermingen av lokalet som gjør det vanskelig å se bilder på solrike dager. Etter å iverksatt tiltak høsten 2017 er dette nå blitt bedre.

Ø  Det er fortsatt ikke helt enkelt å skaffe vertskap. Flere har gjort et stort arbeid her, og vi er spesielt stor takk skyldig til Ing-Britt Loennecken og Inger Halvorsen.

Ø  Økonomien balanserer. Vi har over år lagt oss opp en relativt god egenkapitalreserve. Regnskapet blir lagt fram som egen sak.

Ø  Styret informerte om og formidlet en invitasjon til å besøke vår søsterorganisasjon i Portugal. En gruppe på om lag 14 personer fra Drøbak reiser til Lisboa våren 2018.

Ø  Styret har igjen drøftet størrelsen på honorar til foredragsholderne. Vi har sjekket hva andre tilsvarende organisasjoner i vår geografiske nærhet betaler. Vi har konkludert med at Frogn U3A betaler maks kr. 3 000,- for et foredrag (pluss reisekostnader tilsvarende t/r Oslo-Drøbak, dvs kr 300.-), og maks kr 4100.- for et foredrag av en forfatter tilsluttet forfattersentrum. Det har vist seg at vi får gode foredragsholdere innenfor en slik økonomisk ramme.

Ø  Mot slutten av året besluttet vi å ta i bruk en helhetlig elektronisk løsning fra Styreweb spesielt tilrettelagt for slike organisasjoner som vår. Den gir oss god oversikt over medlemsmassen, understøtter økonomisk arbeid som fakturering av kontingent, et felles arkiv og løsninger for medlemskontakt via epost og sosiale medier. Løsningen under-støtter styrets arbeid på en god måte, så vi finner at dette er en akseptabel kostnad.   

Ø  Vi har en egen nettside, søk på Frogn U3A. Her finner du informasjon om vår organisa-sjon, hvem som sitter i styret, oversikt over foredrag, kurs, samt historikk. Vi lager en ny nettside, som vil være klar våren 2018.

 

 

Foredrag:

 

Det har vært holdt 15 foredrag siden forrige årsmøte (30. mars 2017):

 

02.02.17 Eirik Wig Sundvall: Gerhardsens valg – Arbeiderpartiets tunge avskjed med

               Sovjetunionen.

16.02.17 Harald Stanghelle: Trump vant valget – hva kan vi vente oss?

02.03.17 Øyvind Straume: Om Piet Hein: «Jeg s’gu min egen».

16.03.17 Safia Abdi Haase: Mitt møte med Norge.

 

30.03.17 Per Kristian Aale: Italienernes opprør mot mafiaen

20.04.17 Torkjell Berulfsen: Edle dråper, om brennevin.

04.05.17 Henrik Syse: Etiske verdier. Hvordan står det til med disse i dag?

07.09.17 Sverre Gunnar Haga: Død og fordervelse i tre akter - operahistorie i kortversjon.

21.09.17 Eva Hildrum: Er embetsverket fremdeles uavhengig? Refleksjoner fra grenselandet

               mellom politikk og fag.

27.09.17 Ingeborg Moræus Hanssen: Det forpliktende og glade seniorliv (i anledning

               Eldredagen, samarbeid med Pensjonistforeningen, Eldrerådet og Frogn kommune).  

12.10.17 Per Egil Hegge: Norsk – ett av verdens vanskeligste, mest nyanserte og mest presise

               Språk.

26.10.17 Yngvar Hågensen: Fra fattigdom til dagens velferdssamfunn.

09.11.17 John A. Bryde: Verdensarv – hva og hvorfor?

23.11.17 Asle Toje: Hva driver europas høyrepopulister, og hva vil de? Politiske og

   økonomiske konsekvenser.

07.12.17 Øyvind Straume: Glimt fra et kunstnerliv – med utvalgte dikt. Om Andre

   Bjerke.

 

25.01.18 Johan Kaggestad: Gleden ved å gå.

08.02.18 Petter Gottschalk: Toppen av isfjellet – omfanget av hvitsnippkriminalitet.

01.03.18 Sverre Lodgaard: Atomvåpen – en trussel i storpolitikken.

15.03.18 Kristina Quintano: Jeg gikk meg over sjø og land. Om flyktningekrisen.

 

 

Kurs

 

Frogn U3A har litteraturgruppe, kunstgruppe og engelskkurs. 

 

Litteraturgruppen

Litteraturgruppen er lagt opp som en lesesirkel. Bøkene velges blant deltagernes egne forslag av forfatter og tittel. Ansvar for innledning går på omgang. Frogn bibliotek bistår gruppa med å skaffe tilstrekkelig antall bøker. Deltagerne i gruppa låner boken på sitt eget lånekort, som er bestilt til ”U3A – lesesirkel”. Alle deltagerne er medlem av U3A.

 

Litteraturgruppa har i dag om lag18 medlemmer og møtes på Hospitalet, første mandag i måneden klokken 12.15. Fremmøte har vært bra. Vanligvis deltar om lag 15 stykker på disse møtene, og diskusjonen går livlig om den aktuelle boken vi har lest.

 

Vi er godt fornøyd med samarbeidet med Frogn bibliotek som muliggjør det opplegget vi har i litteraturgruppen. Det er veldig meningsfullt å lese en bok og å dele den i gruppen, litteratur gjør verden større. For informasjon og påmelding kontakt Ing-Britt Loennecken tlf.64909104, mobil 93690368.

 

Vi har lest følgende bøker i 2017:

 

 

9. januar                      Ian McEwan:                         Barneloven

6. februar                    Alison McQueen:                   De hemmelige barna

6. mars                        Harper Lee:                            Drep ikke en sangfugl

3. april                         Gert Nygårshaug:                   Mengele Zoo

8. mai                          Robert Hellenga:                    Når en spurv faller til jorden

12. juni                        Toril Brekke:                          Brostein

4. september               Tarjei Vesaas                         Fuglane

2. oktober                   Vigdis Hjort:                          Hjulspor

6. november                Marianne Fredriksson:           Simon og eiketrærne

4. desember                Marilyn French:                     Det blødende hjerte

           

 

Kunst

Ansvarlige for kunstgruppa er Karen Marie Volmert og Kari Løvberg. De forbereder kursdagene og tar i mot foredragsholderne. Det ble gjennomført 4 møter vår og 4 møter høst. Hver sesong har de gjerne et besøk hos en lokal kunstner eller et galleri i nærheten av Drøbak. Det er åpent for flere nye deltagere i kunstgruppen.

I 2017 ble følgende aktiviteter gjennomført:

 

Våren 2017:

 

24. februar:     «Nationalgalleiets historie – fra normaltilværelse til prestisjebygg», ved Ellen Lerberg.

 

10. mars:         «Dialog for en stemme, ved Jørn Nilsen - om sin egen kunst.

 

24. mars:         En biografi om Ragnhild Jølsen – «La meg bli som leoparden», ved Arnhild Skre.

 

7. april:            Besøk til Galeri Finsrud.

 

 

Høsten 2017:

 

29. september: Vi kjører til Hølen i Vestby og besøker Holterhuset, Hølen kunst- og bokcafe.

 

20. oktober:    «Selma Lagerløf (1858-1940) i liv og diktning» , ved kunstformidler Odd Georg Murud.

 

3. november:   «I skyggen av Jante». Iben Sandemose forteller om sin bestefar Aksel Sandemose (forfatter av Janteloven).

 

17. november: Seniorforsker ved Oslo Universitet og forfatter Mette Vibe forteller om fjellklatreren, læreren og Drøbaksentusiasten Therese Bertheau.

 

 

Engelsk

* Videregående/repetisjonskurs har vært holdt både i høst- og vårsemesteret. Lektor Gertrud

Johnsen har ledet undervisningen 10 ganger à 1 time per uke. Det har vært 5 deltakere, som

hver har betalt 750 kroner.

 

* Engelsk konversasjonsgruppe med Mette Karina Thorp som lærer har hatt møter hver

 tirsdag på Drøbak Hospital, og diskuterte uken som gikk. Gruppen har hatt emner som

 innføring i grammatikk, britisk historie, utvikling av det engelske språk, britisk og

 amerikansk poesi, samtidspolitikk og andre emner som blir foreslått. Det er en meget aktiv

 klasse med interesserte personer. Alle 12 personer har gitt uttrykk for at de vil fortsette, så

 kurset er fullt. Kurset er gratis.  

 

 

Thor Mogen                                                                        

Styreleder for Frogn U3A   

 

-------------------------------------------

 
 

Årsmøte i Frogn U3A 30. mars 2017

 

Årsmøtet ble avholdt på restaurant Sjøstjernen etter dagens foredrag. 31 medlemmer var tilstede.

 

1.  Leder av Frogn U3A, Thor Mogen, ble foreslått og godkjent som møteleder.

       

2.  Anne-Lisbeth Simonsen ble foreslått og godkjent som referent.

 

3. Sakslisten ble godkjent.

 

 4. Årsmelding 2016

Møteleder leste opp avsnittet om styrets arbeid.

Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 15 møter, alle med foredrag.

Foredragene finner sted på restaurant Sjøstjernen, og det har ført til at fremmøtet har økt betydelig. Ved en anledning måtte vi også avvise folk fordi vi da hadde overskredet tillatt antall på 125 tilhørere.

Odd Granns foredrag om ”Aldrisme” ble avholdt i ”Smia” i samarbeid med kommunen og Pensjonistforeningen i forbindelse med FNs eldredag.

Årsmeldingen inneholdt også årsberetning fra litteraturgruppen, kunstgruppen og engelskgruppene. Det ble informert at særlig kunstgruppen ønsker seg flere medlemmer.

 

5.     Regnskap for 2016.

Kasserer Olav Nygaard leste regnskapet . Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Olav  Nygaard fikk varm takk for 5 års innsats.

 

Revisor Gunnar Norum døde i vinter. Stein Sæthre er ny revisor.

 

6.     Styrets arbeid.

Regnskapet viser et overskudd som styret ønsker å få til et opplegg som kommer medlemmene til gode. Dette skal styret arbeide med.

Styret skal også arbeide med å sette opp facebook og utvikle vår nettside.

 

7.     Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre i U3A ble enstemmig vedtatt.

 

Det nye styret ser slik ut:

 

Leder:               Thor Mogen                                       Ikke på valg – 1 år igjen

Nestleder:        Eva Bratlie                                         Ikke på valg – 1 år igjen

Kasserer:            Geir Misund                                    Ny                      - 2 år

Sekretær:            Anne-Lisbeth Simonsen               Gjenvalg          - 2 år

Styremedlem:    Michael Thorp                                Gjenvalg          - 2 år

Varamedlem:     Ing-Britt Loennecken                    Gjenvalg          - 1 år

Varamedlem:     Solveig Holm-Johnsen                  Ny                      - 1 år

 

 

Valgkomiteen får denne sammensetningen:

 

Ranveig Ødegård

Marianne Øen

Carl-Kristian Qvigstad

 

 

Ny revisor er Stein Sæthre

 

 

 

Frogn, 31.mars 2017

Referent

Anne-Lisbeth Simonsen