Innkalling til årsmøte 2020

 

Årsmøtet avholdes umiddelbart etter foredraget til Tore Linnè Eriksen.

 

Dato:   torsdag 27. februar 2020

Tid:     ca kl. 12.30

Sted:    Cafe Sjøstjernen i Drøbak

 Saksliste:

 

1.       Valg av møteleder

2.       Valg av referent

3.       Godkjenning av innkallingen

4.       Årsmelding 2019

5.       Regnskap 2019

6.       Innkomne forslag *

7.       Valg

-          Leder

-          Styre

-          Revisor

-          Valgkomite

 

*Sendes innen 20. februar 2020 til:

Thor Mogen, Ekeveien 24 a, 1446 Drøbak

Epost: t-st-mo@online.no, mobil 90826069


For styret i Frogn U3A

leder Thor Mogen


 

ÅRSMELDING 2019

 


Frogn U3A – «Universitetet for den tredje alder» - er en forening som har som formål å gi pensjonister anledning til å lære mer om emner de er interesserte i. Foreningen skal være et forum for utveksling av kunnskap, tanker og idéer.

 

Pr 31.12.2019 hadde foreningen 192 medlemmer inkludert ett æresmedlem, Mette Karina Thorp.

 

Styret:

 

Etter årsmøtet 14.03.19 har styret bestått av:

 

Leder:             Thor Mogen         

Nestleder:       Eva Bratlie                 

Kasserer:        Geir Misund                 

Sekretær:        Solveig Holm-Johnsen      

Styremedlem  Elisabeth Kroge

Varamedlem:  Ing-Britt Loennecken

Varamedlem:  Anne Lisbeth Simonsen

Revisor:         Stein Sæthre

 

 Valgkomité:  Carl Kristian Qvigstad

                        Mette Karina Thorp

                        Olav Nygaard

                                                                    

Styrets arbeid:

Siden forrige årsmøte har styret hatt 14 møter. Varamedlemmene har vært invitert til alle møtene. Møtene har vært avholdt på Sjøstjernen i etterkant av foredragene.

 

Ø  Styrets viktigste oppgave har i år - som ellers, vært å skaffe dyktige foredragsholdere. Dette arbeidet har vært fordelt på styrets medlemmer. Også kontakten med foredrags-holderne, og presentasjon av disse på møtene, har vært fordelt mellom styremedlemmene.

Ø  Etter at foredragene er flyttet til Sjøstjernen er antall møtedeltagere økt betydelig. Vi har hatt et gjennomsnitt på om lag 80-90 deltakere på møtene, på det meste om lag 110 lydhøre pensjonister.

Ø  Et vedvarende problem og en svakhet har vært solskjermingen av lokalet som gjør det vanskelig å se bilder på solrike dager. Etter å ha anskaffet en stor TV-skjerm for egne midler sommeren 2019 er dette nå blitt betydelig bedre.

Ø  Det ble iverksatt en prøveordning med en såkalt temagruppe høsten 2019. Tanken var å tilby inntil 3 foredrag for et mindre forum (25-35 personer), gjerne om tema som understøtter foredrag i «hovedforumet».  Vi har oppsummert erfaringen med at en egen person i styret bør ha dette som ansvarsområde for å ha god kontakt med den lille gruppen av personer som arrangerer foredragene i tema-serien. Lokalet bør ha praktisk adgang for alle personer i vår målgruppe. En subsidiering av tiltaket bør påregnes for en kortere periode. En ny runde med prøveordning anbefales gjennomført.

Ø  Kunstgruppen er revitalisert med en ledelse på 3 personer. Høstens program ble en stor suksess, både faglig og økonomisk, med et gjennomsnittlig deltakertall på 40 personer. Styret i U3A og ledelsen av Kunstgruppen har senhøsten 2019 blitt enige om et sett med skriftlige «kjøreregler» som omhandler ansvarsforhold og forventninger;

 

  • Kunstgruppen hører inn under Frogn U3A, som således har et overordnet ansvar. Dette skal fremgå av styrearbeid og informasjonsaktiviteter.
  • Kunstgruppens ledelse er ansvarlig for hele dennes virksomhet, herunder utforming av program, gjennomføring av møtene og økonomi.
  • Kunstgruppens regnskap skal revideres av samme revisor som U3A benytter, og det skal orienteres om gruppens arbeid i årsmeldingen fra U3A. Ved oppstart 2019 hadde Kunstgruppen en positiv saldo på kr. 3332.
  • Styret i U3A yter bistand til Kunstgruppen etter evne og behov, eksempelvis ift regnskap og informasjonsarbeid.
  • Man trenger ikke å være medlem i U3A for å delta i Kunstgruppens aktiviteter. Eventuelt medlemskap i U3A gir ikke gratis eller rabattert adgang til Kunstgruppens aktiviteter.
  • Kunstgruppen avgjør selv om de skal tilby årsmedlemskap og fastsetter i så fall kontingentnivå. Kunstgruppen beslutter nivå på honorarer og inngangsbetaling til deres møter og aktiviteter. Beslutninger under dette punkt skal dog forhåndsdrøftes med U3A.

 

Ø  Det er fortsatt ikke helt enkelt å skaffe vertskap. Flere har gjort et stort arbeid her, og vi er spesielt stor takk skyldig til Ing-Britt Loennecken og Inger Halvorsen.

  • Driftsresultatet for 2019 var positivt med kr. 3.343. Etter utgiftsføring av investeringer (TV) på kr. 16.680 og betaling av utestående fra 2018 på kr. 5300, var egenkapitalen pr. 31.12.19 på kr. 49.931 mot kr. 68.569 året før. Regnskapet blir lagt fram som egen sak. Vi vil bemerke at inngangspenger fra ikke-medlemmer er av stor betydning for vår økonomi. Erfaringsmessig gir omtale av arrangementene i Amta høyere besøkstall av ikke-medlemmer. Styret hadde på slutten av året et møte med redaktøren i Amta vedrørende omtale av våre møter.

Ø  Styret har igjen drøftet størrelsen på honorar til foredragsholderne. Den siste økningen av kontingenten ble begrunnet med en forventet økning av honorarsatsene. Vi har sjekket hva andre tilsvarende organisasjoner i vår geografiske nærhet betaler. Vi har konkludert med at Frogn U3A øker honorarsatsene med virkning fra 01.01.2020 med kr. 500 og reise-kostnader med kr. 200, og betaler kr. 3500 for et foredrag, pluss reisekostnader kr 500.

Ø  Vi har en egen nettside, søk på Frogn U3A. Her finner du informasjon om vår organisa-sjon, hvem som sitter i styret, oversikt over foredrag, kurs, samt historikk.

 

 


 

 

Foredrag:

 

Det har vært holdt 15 foredrag i 2019:

 

17.01.19 Magnus E. Marsdal: Frihetens mødre. Jakten på et bedre liv i USA og i Norge.

31.01.19 Sigri Sandberg: Røffe kvinner i polare strøk.

14.02.19 Tormod Heier: Kan forsvaret forsvare Norge?

28.02.19 Anne-Sverdrup-Thygeson: Insektenes planet.

14.03.19 Tom Ullsgård og Mariann Leines Dahle: Drøbak og storhetstiden med seilskuter – 

               mennesker som skapte rikdommen.

 

11.04.19 Magne Ove Varsi: Samenes historie.

25.04.19 Asbjørn Schaathun: The Beatles – det ultimate kreative team.

09. 05.19 John Smits: Løst og fast om vær og klima – fra primstav til Yr.

05.09.19 Kari Rosenkilde: Oscarsborgs historie.

19.09.19 Jan-Erik Klynderud: Drøbak - noen historiske epoker på 1900-tallet.

10.10.19 Sigbjørn Johnsen: Hans Børli sin diktning

24.10.19 Sidsel Levin: Snublestener - mer enn et minnesmerke.

07.11.19 Helge Simonsen, Nadia Hossaini og Arifur Rahman: Ytringsfrihet i Drøbak.

21.11.19 Trond Bakkevig: Da Gud skiftet mening.

05.12.19 Siw Fjelstad: Nordahl Rolfsens lesebøker

 

 

 

Litteraturgruppe, kunstgruppe og engelsk kurs.

 

 

 

Litteraturgruppen

 

U3As litteraturgruppe har i året 2019 lest og drøftet 10 bøker med stor interesse. Vi er i alt 13 medlemmer, som hver første mandag i måneden møtes kl. 12.15 på Hospitalet i andre etasje.  Vi velger bok som lånes på vårt eget lånekort på Frogn Bibliotek, der vi har et meget godt samarbeid, som muliggjør opplegget vårt. Det er meget meningsfullt og sosialt å lese en bok, dele og drøfte den i gruppen.

 

Informasjon og påmelding til Ing-Britt Sperling Loennecken mobil 93690368 Rannveig Ødegaard mobil 90995334

 

 

Vi har lest følgende bøker i 2019

 

07.01.19          Henning Mankell: Italienske sko                                         

04.02.19          Marianne Fredriksson: Maria Magdalena – den elskede.    

04.03.19          Sigrid Undset: Ida Elisabeth                                                

01.04.19          Edvard Hoem: Mors og fars historie                                    

06.05.19          Thorvald Steen: Det hvite badehuset                                   

03.06.19          Audur Ava Olafsdottir: Stiklingen                                       

 

Sommerfri juli og august.

 

02.09.19          John Steinbeck: Perlen                                                         

07.10.19          Blanca Busquets: Stillhetens hus                              

04.11.19          Margaret Skjelbred: Gulldronning, perledronning   

02.12.19          Linn Ullmann: De urolige

 

 

 

Kunstgruppen

 

Ingen foredrag ble avholdt våren 2019, da ledelse for aktivitetene manglet. Men Kunstgruppen ble revitalisert høsten 2019. Veronica Hove, Marianne Øen og Berit Hammer har tatt ledelsen for dette arbeidet. Programmet har blitt meget godt mottatt, med et gjennomsnittlig besøk på 40 personer, noe som er godt over kravet til økonomisk balanse. Et revisorgodkjent regnskap viser et overskudd på kr. 4185 i driften for 2019, og en egenkapital pr. 31.12.19 på kr. 7517. Foredragene avholdes i biblioteket i 2. etasje, et lokale som dessverre har begrensninger i forhold til adkomst på grunn av bratte trapper. Et godt samarbeid med biblioteket er etablert.  

 

Høst 2019;

17.10.2019 Jan-Kåre Øien: Kunstnerne i Drøbak 1875-1935.

31.10.2019: Holmsbugruppen- ekskursjon med guide på Holmsbu billedgalleri og kirke.

14.11.2019: Ingebjørg Strøno Sejersted: Lysakerkretsen - Et kunsthistorisk

         blikk på kretsens nøkkelpersoner og deres venner, virksomme i tiden rundt 1900.

28.11.2019: Ingebjørg Strøno Sejersted: Skagenmalerne - En unik epoke i dansk og europeisk

         kunsthistorie.

 

 

Engelsk kurs

 

Engelsk konversasjonskurs med Mette Karina Thorp som leder og lærer møtes hver tirsdag kl 1000 i 2 skoletimer. Møtene avholdes på Drøbak Hospital i Undervisningsrommet. Det har vært avholdt 32 kurs. Det er nå 12 elever. For å være med et det 2 kriterier, 1: være god i engelsk, 2: være medlem av U3A. Kurset er gratis og dessverre fullt.

 

 

 

 

 

 

Thor Mogen                                                                        

Styreleder for Frogn U3A   

 

Frogn U3A - Regnskap for 2019
2019 2018
Inntekter
Medlemskontingent U3A 96 439 75 900
Inngangspenger møter U3A 18 551 28 625
Inngangspenger U3A/Temagruppen 4 477 -
Renteinntekter 47 43
Sum inntekter 119 514 104 568
Utgifter
Foredragshonorar U3A 50 725 46 200
Foredragshonorar U3A/Temagruppen 4 600
Møteutgifter U3A 7 693 6 518
Møteutgifter U3A/Temagruppen 410
Leie av lokaler U3A 37 500 28 000
Kontor/adm.utgifter 15 243 15 239
Sum utgifter 116 171 95 957
Driftsresultat 3 343 8 611
Investeringer -16 680
Utgifter 2018, betalt 2019 -5 300 5 300
Årsresultat -18 637 13 911
Balanse pr. 31.12.2019
Eiendeler Egenkapital
Bank 49 311 Egenkapital pr. 01.01.2019 68 568
Kasse 620 Underskudd 2019 -18 637
49 931 49 931
Kasserer Revidert 03.02.2020
_______________________ _______________________
Geir Misund Stein Sæthre

 

 


Frogn U3A/Kunstgruppen

Regnskap for 2019                                            

 

                                                 Utgifter                             Inntekter

 

Kontingenter september                                                                                          1.586

 

Foredrag 17.10, Jan-Kåre Øien                                  3.200

Ekskursjon med guide Holmsbu 31.10                      1.600

Kontingenter/Inngangspenger oktober                                                                    7.095

 

Foredrag Ingebjørg S. Sejersted 14.11                      3.200

Foredrag Ingebjørg S. Sejersted 28.11                      3.200

Kontingenter/Inngangspenger november                                                                3.440

 

Kontingenter/Inngangspenger desember                                                                3.264

 

                                                                                   _____                                         _____

Sum                                                                            11.200                                      15.385

 

Overskudd                                                                  4.185

 

                                                                                           ______                                      ______

Sum                                                                            15.385                                      15.385

 


 

Balanse pr 31.12.2019

 

Eiendeler                                            Egenkapital    

 

Bank                            7.517               Egenkapital pr 01.01.2019                 3.332  

                                                           Overskudd 2019                                 4.185              

                                    _____                                                                        _____

Sum                             7.517                                                                          7.517

 Kasserer                                             Revidert 03.02.2020

 

 

____________________                   ____________________

Geir Misund                                       Stein Sæthre

 

 

 

U3A  Valgkomitéens innstilling 2020

 

Leder                  Thor Mogen                          gjenvelges for 2 år

 

Styremedlem      Eva Bratlie                             gjenvelges for 2 år

Styremedlem      Geir Misund                          ikke på valg

Styremedlem      Solveig Holm-Johnsen          ikke på valg

Styremedlem      Elisabeth Kroge                     ikke på valg

 

Varamedlem       Ing-Britt Loennechen           gjenvelges for 1 år

Varamedlem       Anne-Lisbeth Simonsen       gjenvelges for 1 år

 

 

Valgkomitéen 2020

Carl-Kristian Qvigstad, Mette Karina Thorp, Olav Nygaard

 

Ny valgkomité:

Mette Karina Thorp, Olav Nygaard, Arne Bugge

 

                                                                            Drøbak, 30. januar 2020

Carl-Kristian Qvigstad          Mette Karina Thorp        Olav Nygaard

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat fra årsmøte 2019

Årsmøtet ble avholdt torsdag 14. mars 2019 på Cafe Sjøstjernen i etterkant av medlemsmøtet om seilskutetiden i Drøbak.

Det var 35 personer til stede på møtet.

 

Dagsorden for årsmøtet:

1.            Konstituering

1.1 Valg av møteleder

1.2 Valg av referent

1.3 Godkjenning av innkallingen

2.            Årsmelding 2018

3.            Regnskap 2018

4.            Innkomne forslag

5.            Valg;

5.1 Leder

5.2 Styre

5.3 Revisor

5.4 Valgkomite

 

 

1.            Konstituering

1.1          Thor Mogen ble valgt som møteleder

1.2          Anne-Lisbeth Simonsen ble valgt som referent

1.3          Innkallingen ble godkjent.

 

2.            Årsmelding

Styreleder for Frogn U3A Thor Mogen gjennomgikk og besvarte spørsmål til årsmeldingen.

Vedtak:               Styrets årsmelding for 2018 ble godkjent.          

 

3.            Regnskap

Kasserer Geir Misund gjennomgikk regnskapet. Frogn U3A har nå en solid egenkapital på om lag 63.000 kroner.  Revisor Stein Sæthre hadde revidert regnskapet.

Vedtak:               Regnskapet for 2018 ble godkjent.

 

4.            Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

Det ble stilt et berettiget spørsmål om økningen av kontingenten til kr 500 burde ha vært fremlagt av styret som forslag på årsmøtet, av hensyn til formalia. Det ble imidlertid ikke reist noen motfore-stillinger til den prosessen som styret hadde fulgt om kontingentøkingen med åpen drøfting på det forrige årsmøtet samt på det siste medlemsmøtet før årsskiftet.

5.            Valg

Valgkomiteen har bestått av Marianne Øen, Carl-Kristian Qvigstad og Mette Karina Thorp. Marianne Øen la fram valgkomiteens innstilling;

 

Styreleder                          Thor S. Mogen                                 ikke på valg (1 år igjen)

Styremedlem                    Eva Bratlie                                          ikke på valg (1 år igjen)

Styremedlem                    Geir Misund                                      gjenvelges for 2 år

Styremedlem                    Solveig Holm-Johnsen                  gjenvelges for 2 år

Styremedlem                    Elisabeth Kroge                               velges for 2 år

Varamedlem                     Ing-Britt Loennechen                    gjenvelges for 1 år

Varamedlem                     Anne-Lisbeth Simonsen                velges for 1 år

 

Vedtak:               Valgkomiteens forslag til styre ble vedtatt med akklamasjon.

Vedtak:               Styrets forslag om Stein Sæthre som revisor ble vedtatt med akklamasjon.

 

Ny valgkomite:

Vedtak:               Styrets forslag til ny valgkomite med Carl-Kristian Qvigstad, Mette Karina Thorp og Olav Nygaard ble vedtatt med akklamasjon.

 

Drøbak 23. mars 2019

Anne-Lisbeth Simonsen

 

 

 

Referat fra årsmøte 2018
Dato: torsdag 5. april 2018

 

Tid:    ca. kl.12.30

Sted:  Sjøstjernen restaurant, Drøbak

 

 

Saker:

 

1.     Valg av møteleder.

Thor Mogen ble foreslått og valgt som møteleder.             

2.     Valg av referent.

Anne-Lisbeth Simonsen ble foreslått og valgt som referent.

3.     Godkjenning av innkallingen.

Innkallingen ble godkjent.                                    

4.     Årsmelding 2017.

Forslag til årsmelding ble omdelt og opplest av møteleder. Årsmeldingen ble godkjent med noen konkrete feil og merknader om styresammen-setning, revisor og årstall -  som skal korrigeres.

5.     Regnskap 2017.

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Geir Misund. Regnskapet ble godkjent. Styret inviterte til meningsutveksling om forholdet mellom økonomisk bæreevne og kostnader knyttet til foredragsvirksomheten.   På årsmøtet var det en uttalt stemning for å prioritere å opprettholde antall møter, om nødvendig med en mindre kontingentøkning.

6.     Innkomne forslag. 

Ingen forslag var innkommet.

 

7.     Valg

Valgkomiteens anbefalte forslag fikk (enstemmig) tilslutning:

 

Leder                              Thor S. Mogen                              gjenvelges for 2 år

Styremedlem               Eva Bratlie                                     gjenvelges for 2 år

Styremedlem               Anne-Lisbeth Simonsen            ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem               Geir Misund                                  ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem               Solveig Holm-Johnsen               velges for 1 år*

Varamedlem                Ing-Britt Loennecken                gjenvelges for 1 år

Varamedlem                Elisabeth Kroge                            ny, velges for 1 år

 

*Solveig Holm-Johnsen har vært varamedlem i 1 år. Hun erstatter nå

styremedlem Michael Thorp som døde i 2017. Holm-Johnsen velges for 1

år som gjenstår av den perioden Thorp var valgt for.

 

Valgkomitéen  2018; Rannveig Ødegaard, Marianne Øen, Carl-Kristian

Qvigstad.

 

Ny valgkomite:

Marianne Øen, Carl-Kristian Qvigstad, Mette Karina Thorp.

 

 

Frogn, 8. april 2018

Anne-Lisbeth Simonsen

referent

 

 

 

                            

 

ÅRSMELDING 2017

 

 

Frogn U3A – «Universitetet for den tredje alder» - er en forening som har som formål å gi pensjonister anledning til å lære mer om emner de er interesserte i. Foreningen skal være et forum for utveksling av kunnskap, tanker og idéer.

 

Pr 31.12.2017 hadde foreningen 177 medlemmer inkludert ett nålevende æresmedlem, Mette Karina Thorp. Hennes ektemann, styremedlem Michael Thorp, døde sommeren 2017. *

 

Styret:

 

Etter årsmøtet 30. mars 2017 har styret bestått av:

 

Leder:             Thor Mogen         

Nestleder:       Eva Bratlie                 

Kasserer:        Geir Misund                 

Sekretær:        Anne Lisbeth Simonsen

Styremedlem: Michael Thorp *            

Varamedlem:  Solveig Holm-Johnsen

Varamedlem:  Ing-Britt Loennecken

 

Revisor:         Stein Sæthre

 

 Valgkomité:  Rannveig Ødegård

                        Marianne Øen

                        Carl Kristian Qvigstad

                                                                    

Styrets arbeid:

Siden forrige årsmøte har styret hatt 15 møter. Varamedlemmene har vært invitert til alle møtene. Møtene har vært avholdt på Sjøstjernen i etterkant av foredragene.

Ø  Styrets viktigste oppgave har i år - som ellers, vært å skaffe dyktige foredragsholdere. Dette arbeidet har vært fordelt på styrets medlemmer. Også kontakten med foredrags-holderne, og presentasjon av disse på møtene, har vært fordelt mellom styremedlemmene.

Ø  Vi mottar ofte og mange positive tilbakemeldinger både på program og de enkelte fore-drag, noe som er veldig inspirerende for styrets arbeid.

Ø  Etter at foredragene er flyttet til Sjøstjernen er antall møtedeltagere økt betydelig. Det antas et gjennomsnitt på om lag 75 deltakere på møtene, men vi har hatt om lag 120 til stede på et møte, etter å ha avvist mange ved inngangsdøren. Lokalet oppgis å ha en begrensning etter brannforskriftene på om lag 120 samtidige tilstedeværende. Det er svært beklagelig å avvise personer som vil inn på møtet, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Ø  Våre medlemmer utrykker stor begeistring for Sjøstjernens lyse og vennlige lokaler i sentrum av Drøbak, og vi er svært fornøyd med den gode kontakten med vår utleier Eva Tenden. Det er imidlertid et vedvarende problem og en svakhet ved solskjermingen av lokalet som gjør det vanskelig å se bilder på solrike dager. Etter å iverksatt tiltak høsten 2017 er dette nå blitt bedre.

Ø  Det er fortsatt ikke helt enkelt å skaffe vertskap. Flere har gjort et stort arbeid her, og vi er spesielt stor takk skyldig til Ing-Britt Loennecken og Inger Halvorsen.

Ø  Økonomien balanserer. Vi har over år lagt oss opp en relativt god egenkapitalreserve. Regnskapet blir lagt fram som egen sak.

Ø  Styret informerte om og formidlet en invitasjon til å besøke vår søsterorganisasjon i Portugal. En gruppe på om lag 14 personer fra Drøbak reiser til Lisboa våren 2018.

Ø  Styret har igjen drøftet størrelsen på honorar til foredragsholderne. Vi har sjekket hva andre tilsvarende organisasjoner i vår geografiske nærhet betaler. Vi har konkludert med at Frogn U3A betaler maks kr. 3 000,- for et foredrag (pluss reisekostnader tilsvarende t/r Oslo-Drøbak, dvs kr 300.-), og maks kr 4100.- for et foredrag av en forfatter tilsluttet forfattersentrum. Det har vist seg at vi får gode foredragsholdere innenfor en slik økonomisk ramme.

Ø  Mot slutten av året besluttet vi å ta i bruk en helhetlig elektronisk løsning fra Styreweb spesielt tilrettelagt for slike organisasjoner som vår. Den gir oss god oversikt over medlemsmassen, understøtter økonomisk arbeid som fakturering av kontingent, et felles arkiv og løsninger for medlemskontakt via epost og sosiale medier. Løsningen under-støtter styrets arbeid på en god måte, så vi finner at dette er en akseptabel kostnad.   

Ø  Vi har en egen nettside, søk på Frogn U3A. Her finner du informasjon om vår organisa-sjon, hvem som sitter i styret, oversikt over foredrag, kurs, samt historikk. Vi lager en ny nettside, som vil være klar våren 2018.

 

 

Foredrag:

 

Det har vært holdt 15 foredrag siden forrige årsmøte (30. mars 2017):

 

02.02.17 Eirik Wig Sundvall: Gerhardsens valg – Arbeiderpartiets tunge avskjed med

               Sovjetunionen.

16.02.17 Harald Stanghelle: Trump vant valget – hva kan vi vente oss?

02.03.17 Øyvind Straume: Om Piet Hein: «Jeg s’gu min egen».

16.03.17 Safia Abdi Haase: Mitt møte med Norge.

 

30.03.17 Per Kristian Aale: Italienernes opprør mot mafiaen

20.04.17 Torkjell Berulfsen: Edle dråper, om brennevin.

04.05.17 Henrik Syse: Etiske verdier. Hvordan står det til med disse i dag?

07.09.17 Sverre Gunnar Haga: Død og fordervelse i tre akter - operahistorie i kortversjon.

21.09.17 Eva Hildrum: Er embetsverket fremdeles uavhengig? Refleksjoner fra grenselandet

               mellom politikk og fag.

27.09.17 Ingeborg Moræus Hanssen: Det forpliktende og glade seniorliv (i anledning

               Eldredagen, samarbeid med Pensjonistforeningen, Eldrerådet og Frogn kommune).  

12.10.17 Per Egil Hegge: Norsk – ett av verdens vanskeligste, mest nyanserte og mest presise

               Språk.

26.10.17 Yngvar Hågensen: Fra fattigdom til dagens velferdssamfunn.

09.11.17 John A. Bryde: Verdensarv – hva og hvorfor?

23.11.17 Asle Toje: Hva driver europas høyrepopulister, og hva vil de? Politiske og

   økonomiske konsekvenser.

07.12.17 Øyvind Straume: Glimt fra et kunstnerliv – med utvalgte dikt. Om Andre

   Bjerke.

 

25.01.18 Johan Kaggestad: Gleden ved å gå.

08.02.18 Petter Gottschalk: Toppen av isfjellet – omfanget av hvitsnippkriminalitet.

01.03.18 Sverre Lodgaard: Atomvåpen – en trussel i storpolitikken.

15.03.18 Kristina Quintano: Jeg gikk meg over sjø og land. Om flyktningekrisen.

 

 

Kurs

 

Frogn U3A har litteraturgruppe, kunstgruppe og engelskkurs. 

 

Litteraturgruppen

Litteraturgruppen er lagt opp som en lesesirkel. Bøkene velges blant deltagernes egne forslag av forfatter og tittel. Ansvar for innledning går på omgang. Frogn bibliotek bistår gruppa med å skaffe tilstrekkelig antall bøker. Deltagerne i gruppa låner boken på sitt eget lånekort, som er bestilt til ”U3A – lesesirkel”. Alle deltagerne er medlem av U3A.

 

Litteraturgruppa har i dag om lag18 medlemmer og møtes på Hospitalet, første mandag i måneden klokken 12.15. Fremmøte har vært bra. Vanligvis deltar om lag 15 stykker på disse møtene, og diskusjonen går livlig om den aktuelle boken vi har lest.

 

Vi er godt fornøyd med samarbeidet med Frogn bibliotek som muliggjør det opplegget vi har i litteraturgruppen. Det er veldig meningsfullt å lese en bok og å dele den i gruppen, litteratur gjør verden større. For informasjon og påmelding kontakt Ing-Britt Loennecken tlf.64909104, mobil 93690368.

 

Vi har lest følgende bøker i 2017:

 

 

9. januar                      Ian McEwan:                         Barneloven

6. februar                    Alison McQueen:                   De hemmelige barna

6. mars                        Harper Lee:                            Drep ikke en sangfugl

3. april                         Gert Nygårshaug:                   Mengele Zoo

8. mai                          Robert Hellenga:                    Når en spurv faller til jorden

12. juni                        Toril Brekke:                          Brostein

4. september               Tarjei Vesaas                         Fuglane

2. oktober                   Vigdis Hjort:                          Hjulspor

6. november                Marianne Fredriksson:           Simon og eiketrærne

4. desember                Marilyn French:                     Det blødende hjerte

           

 

Kunst

Ansvarlige for kunstgruppa er Karen Marie Volmert og Kari Løvberg. De forbereder kursdagene og tar i mot foredragsholderne. Det ble gjennomført 4 møter vår og 4 møter høst. Hver sesong har de gjerne et besøk hos en lokal kunstner eller et galleri i nærheten av Drøbak. Det er åpent for flere nye deltagere i kunstgruppen.

I 2017 ble følgende aktiviteter gjennomført:

 

Våren 2017:

 

24. februar:     «Nationalgalleiets historie – fra normaltilværelse til prestisjebygg», ved Ellen Lerberg.

 

10. mars:         «Dialog for en stemme, ved Jørn Nilsen - om sin egen kunst.

 

24. mars:         En biografi om Ragnhild Jølsen – «La meg bli som leoparden», ved Arnhild Skre.

 

7. april:            Besøk til Galeri Finsrud.

 

 

Høsten 2017:

 

29. september: Vi kjører til Hølen i Vestby og besøker Holterhuset, Hølen kunst- og bokcafe.

 

20. oktober:    «Selma Lagerløf (1858-1940) i liv og diktning» , ved kunstformidler Odd Georg Murud.

 

3. november:   «I skyggen av Jante». Iben Sandemose forteller om sin bestefar Aksel Sandemose (forfatter av Janteloven).

 

17. november: Seniorforsker ved Oslo Universitet og forfatter Mette Vibe forteller om fjellklatreren, læreren og Drøbaksentusiasten Therese Bertheau.

 

 

Engelsk

* Videregående/repetisjonskurs har vært holdt både i høst- og vårsemesteret. Lektor Gertrud

Johnsen har ledet undervisningen 10 ganger à 1 time per uke. Det har vært 5 deltakere, som

hver har betalt 750 kroner.

 

* Engelsk konversasjonsgruppe med Mette Karina Thorp som lærer har hatt møter hver

 tirsdag på Drøbak Hospital, og diskuterte uken som gikk. Gruppen har hatt emner som

 innføring i grammatikk, britisk historie, utvikling av det engelske språk, britisk og

 amerikansk poesi, samtidspolitikk og andre emner som blir foreslått. Det er en meget aktiv

 klasse med interesserte personer. Alle 12 personer har gitt uttrykk for at de vil fortsette, så

 kurset er fullt. Kurset er gratis.  

 

 

Thor Mogen                                                                        

Styreleder for Frogn U3A   

 

 

-------------------------------------------

 
 

Årsmøte i Frogn U3A 30. mars 2017

 

Årsmøtet ble avholdt på restaurant Sjøstjernen etter dagens foredrag. 31 medlemmer var tilstede.

 

1.  Leder av Frogn U3A, Thor Mogen, ble foreslått og godkjent som møteleder.

       

2.  Anne-Lisbeth Simonsen ble foreslått og godkjent som referent.

 

3. Sakslisten ble godkjent.

 

 4. Årsmelding 2016

Møteleder leste opp avsnittet om styrets arbeid.

Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 15 møter, alle med foredrag.

Foredragene finner sted på restaurant Sjøstjernen, og det har ført til at fremmøtet har økt betydelig. Ved en anledning måtte vi også avvise folk fordi vi da hadde overskredet tillatt antall på 125 tilhørere.

Odd Granns foredrag om ”Aldrisme” ble avholdt i ”Smia” i samarbeid med kommunen og Pensjonistforeningen i forbindelse med FNs eldredag.

Årsmeldingen inneholdt også årsberetning fra litteraturgruppen, kunstgruppen og engelskgruppene. Det ble informert at særlig kunstgruppen ønsker seg flere medlemmer.

 

5.     Regnskap for 2016.

Kasserer Olav Nygaard leste regnskapet . Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Olav  Nygaard fikk varm takk for 5 års innsats.

 

Revisor Gunnar Norum døde i vinter. Stein Sæthre er ny revisor.

 

6.     Styrets arbeid.

Regnskapet viser et overskudd som styret ønsker å få til et opplegg som kommer medlemmene til gode. Dette skal styret arbeide med.

Styret skal også arbeide med å sette opp facebook og utvikle vår nettside.

 

7.     Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre i U3A ble enstemmig vedtatt.

 

Det nye styret ser slik ut:

 

Leder:               Thor Mogen                                       Ikke på valg – 1 år igjen

Nestleder:        Eva Bratlie                                         Ikke på valg – 1 år igjen

Kasserer:            Geir Misund                                    Ny                      - 2 år

Sekretær:            Anne-Lisbeth Simonsen               Gjenvalg          - 2 år

Styremedlem:    Michael Thorp                                Gjenvalg          - 2 år

Varamedlem:     Ing-Britt Loennecken                    Gjenvalg          - 1 år

Varamedlem:     Solveig Holm-Johnsen                  Ny                      - 1 år

 

 

Valgkomiteen får denne sammensetningen:

 

Ranveig Ødegård

Marianne Øen

Carl-Kristian Qvigstad

 

 

Ny revisor er Stein Sæthre

 

 

 

Frogn, 31.mars 2017

Referent

Anne-Lisbeth Simonsen